Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

Amaya-chan
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Amaya-chan
2577 a14c
Amaya-chan
9941 8dc6
Reposted fromGIFer GIFer viateberlash teberlash
Amaya-chan
Reposted fromsilence89 silence89 viateberlash teberlash
Amaya-chan
Amaya-chan
1515 5b5a
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viateberlash teberlash
Amaya-chan
Tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze
będę seksi

Obiecuję
sobie szczerze
że z popiołów
wyskoczę w kieckę
— Mikromusic
Reposted fromcudoku cudoku viateberlash teberlash
Amaya-chan
9608 7fd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viateberlash teberlash
3544 7b62 500
Reposted frombrumous brumous viateberlash teberlash
3237 5125

h–e–r–o–i–n–a:

instagram | twitter: @heylizyy 

3238 b26d
3239 6c99 500
Reposted byPugsyLoverneressia
3240 9fd3

yoonseok:

my favorite yoonkook moments for anon 💖

3241 4d78 500
Reposted byPugsyLoverneressiaallayhereyes
3242 80dc 500
Reposted byneressiaallayhereyeswiecznoscizodynniwieenfermosmentales
3243 697a
3244 84d7
Reposted byallaylottibluebellhereyes
3245 96ab
Reposted byPugsyLover PugsyLover
3246 5373 500
Reposted byneressia neressia
3247 a3b3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl