Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

Amaya-chan
Amaya-chan
5523 3e41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Amaya-chan
5529 d13d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Amaya-chan
5530 822d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 07 2018

Amaya-chan
Amaya-chan
2564 8cbf
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaPicki91 Picki91
Amaya-chan

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
3063 91f6
Reposted fromonlyman onlyman viaPicki91 Picki91
8626 30bc 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacats cats
Amaya-chan
Amaya-chan
Reposted fromFlau Flau viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
4545 92e2 500
Reposted frombirke birke viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
Nie mogę od Ciebie oczekiwać niczego, ale wciąż oczekuję Ciebie
— I guess I won’t stop loving you after all this time
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
5377 3a6d 500
Reposted frometer eter viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
8676 602e 500
Reposted fromhagis hagis viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki - "Zorze wieczorne"
Reposted fromlittlefool littlefool viaPicki91 Picki91
Amaya-chan
0870 fd67 500
„Jak zawsze” Miłoszewski Zygmunt
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl